Stratēģija

MISIJA
Ar digitālu komunikācijas platformu un tajā balstītiem pakalpojumiem atbalstīt efektīvu B2B kokmateriālu
piegāžu ķēdes procesu tirgū ar informācijas apriti, datu un informācijas drošu pārvaldību kokrūpniecības
produkcijas precīzai un kvalitatīvai uzmērīšanai un uzskaitei.

VĪZIJA
Ar informācijas komunikācijas tehnoloģiju pakalpojumiem KpDC rada un uztur visiem tirgus dalībniekiem
līdzvērtīgi pieejamu pamatdatu, datu standartu un datu plūsmas informācijas sistēmu un infrastruktūras
platformu, nodrošina stingru standartu prasības attiecībā uz datu un informācijas konfidencialitāti, piedalās
efektīvāku un izdevīgāku sadarbības biznesa modeļu attīstībā, veicina jaunu biznesa sistēmu risinājumu un
pakalpojumu rašanos tirgū, kas tiek balstīti uz minēto datu plūsmu un standartiem, kā arī piedāvā kokmateriālu
uzmērīšanas testēšanas pārskatu sagatavošanai nepieciešamās informācijas tehnoloģiju kompetences un datu
validēšanas pakalpojumus kokmateriālu uzmērīšanas tirgus dalībniekiem.

DARBĪBAS PAMATPRINCIPI
❖ KpDC galvenokārt piedāvā un izpilda digitālās komunikācijas platformas funkcijas starp dažādu biznesa
lomu pārstāvjiem tirgū ar starptautiski standartizētiem biznesa datiem procesu efektivitātes atbalstam
kokmateriālu plūsmā no meža līdz kokapstrādes industrijai.
❖ KpDC nodrošina kokmateriālu plūsmas atbalstu starptautiskā papiNet datu standartā, kā arī meža
mašīnu komunikācijas starptautiskā StanForD2010 standartā un nodrošina dalību gan šo standartu
attīstībā, gan jaunāko versiju ieviešanā Latvijā.
❖ KpDC nodrošina, ka informācija no KpDC informācijas sistēmām ir pieejami tikai datu īpašnieka
norādītajiem adresātiem un tikai datu īpašnieka norādītajām darbībām ar datiem. Sertificējot un uzturot
informācijas drošības vadības sistēmu atbilstoši ISO 27001 standarta prasībām, KpDC demonstrē
sadarbības partneriem apņemšanos nepārtraukti uzlabot tā rīcībā esošās informācijas drošību, kā arī
sniedz pārliecību, ka klientu datu ir aizsargāti. Arī informācijas sistēmu drošība tiek auditēta atbilstoši
Atvērtā tīmekļa lietotņu drošības projekta OWASP nosacījumiem.
❖ Par informācijas saturu un saglabāšanu ir atbildīgs tās izveidotājs un saņēmējs.
❖ KpDC uztur kokmateriālu plūsmas biznesa procesus atbalstošus pamatdatus (masterdata): KpDC
informācijas sistēmu dalībnieku, organizāciju un lietotāju identitāte; kokmateriālu un tehnikas vienību
klasifikatori un kodi, normatīvajos aktos un tirgus dalībnieku noteiktie algoritmi un konstantes
kokmateriālu uzmērīšanas testēšanas pārskatu sagatavošanai. KpDC sava pakalpojuma
nodrošināšanai izmanto arī arējus pamatdatu avotus, piemēram Valsts zemes dienesta adrešu
klasifikatoru. .
❖ Informācijas sistēmu un datu drošības nosacījumus un pakalpojumu līmeņa vienošanās (SLA)
nosacījumus KpDC nosaka konsultācijās ar klientiem.
❖ KpDC piedāvātās informācijas sistēmas atbalsta klientu vajadzības darbībām ar datu (dokumentu)
ievadi un saņemšanu gan automatizēti, gan manuāli.
❖ KpDC pamatā neveic komunicējamo biznesa datu apstrādi un neveido specializētus risinājumus, bet
nodrošina platformu kas veicina brīvu konkurenci biznesa sistēmu risinājumu un aplikāciju izveidei un
attīstībai tirgū tagad un nākotnē. Biznesa sistēmu risinājumu izstrāde KpDC ir apsverama, ja tirgus tos
ilgstoši nepiedāvā un to trūkums negatīvi ietekmē iespējas efektīvi izmantot komunikācijas platformu.
❖ KpDC sākotnēji (kopš 2020.gada) piedāvā pakalpojumus kokmateriālu plūsmas biznesa dokumentu
plūsmas atbalstam: Transportēšanas darba uzdevums “delivery instruction”; Kokvedēja atskaite par
uzkrauto kravu “delivery message”; Kokvedēja reģistrācija kravas piegādes vietā “shipment statuss”;
Kravas uzmērīšanas informācija “measuring ticket”. Ir plānots KpDC informācijas sistēmas attīstīt tā,
lai atbalstītu pilnu kokmateriālu plūsmas biznesa procesu ķēdi mežsaimniecībā.
❖ KpDC uztur matricu – kokmateriālu pirkšanas/pārdošanas un uzmērīšanas darba uzdevuma
specifikāciju, tajā skaitā funkcionalitāti – kokmateriālu pircējiem un pārdevējiem izveidot un apstiprināt
matricas saturu.
❖ Lai atbalstītu ātrāku, efektīvāku un uzticamāku kokmateriālu datu plūsmu tirgū un racionālāk
strukturētu kokmateriālu uzskaitē un uzmērīšanā iesaistītos resursus un kompetences, KpDC veic datu
apstrādi šādā apjomā:

 • matricas validēšana;
 • ārēju pamatdatu pievienošana;
 • biznesa procesiem kopīgās informācijas (galvenes) automatizēta pārnese uz dažādiem
  secīgiem biznesa dokumentiem kokmateriālu plūsmas vienībām, piemēram autokravām;
 • e-pavadzīme, kā pārvadājuma elektroniska dokumenta atvasinājums no biznesa dokumenta
  “kokvedēja atskaite” jeb “delivery message”;
 • e-pieņemšanas-nodošanas akts, kā preču pieņemšanas elektroniska dokumenta atvasinājums
  no biznesa dokumenta “pieņemšanas fakts” jeb “shipment statuss”;
 • datu nepastarpināta saņemšana no kokmateriālu uzmērīšanas ierīcēm, šo datu validēšana,
  aprēķinu veikšana un e-testēšanas pārskata sagataves izveide kokmateriālu uzmērītājam.

❖ Biznesa dokuments “testēšanas pārskats” pēc noklusējuma ir pieejami gan kokmateriālu pircējam, gan
pārdevējam, ja pārdevējs ir identificējams kā KpDC komunikācijas platformas lietotājs.

VIDĒJA TERMIŅA DARBĪBAS MĒRĶI UN UZDEVUMI LAIKA PERIODAM LĪDZ 2024.GADAM:

VISPĀRĪGIE DARBĪBAS MĒRĶI

PAKALPOJUMU LĪMEŅA VIENOŠANĀS (SLA)

NODROŠINĀT KLIENTU INFORMĀCIJAS DROŠĪBU.
• Informācijas drošības pārvaldības ietvaros veikt ISO 27001:2013 sertifikāciju 2022. gadā un pastāvīgi to uzturēt.
• Informācijas sistēmu tehnisko drošību apliecināt ar atbilstošiem OWASP drošības testiem.
• Nodrošināt, ka no KpDC informācijas sistēmām informācija ir pieejami tikai datu īpašnieka norādītajiem adresātiem un tikai datu īpašnieka norādītajām darbībām ar datiem.

BŪT AKTĪVAM INFORMĀCIJAS KOMUNIKĀCIJAS TEHNOLOĢIJU NOZARES DALĪBNIEKAM .
• Aktīvi piedalīties Latvijas informācijas un komunikācijas tehnoloģijas asociācijas (LIKTA) darbā, īpaši –
meža nozari skarošu jautājumu saistībā.
• Sekot līdz un pēc iespējas piedalīties normatīvās vides plānotajās izmaiņās, lai KpDC risinājumi
nodrošinātu normatīvās vides definētās prasības bez papildus darbībām no meža nozares uzņēmumu
puses.

KOKMATERIĀLU PLŪSMAS E-DOKUMENTU KOMUNIKĀCIJAS PLATFORMAS DACE DARBĪBA.
KpDC ir iepriekš plānotajā apjomā izstrādājis un tirgū piedāvā kokmateriālu transporta pavaddokumentu
elektroniskas aprites platformu DACE. Šī pakalpojuma ieviešana tirgus dalībnieku biznesā un informācijas
sistēmās joprojām ir ļoti vāja 2021.gadā tikai 3% no platformā uzskaitītā kokmateriālu apjoma. Galvenie iemesli
tam ir tirgus dalībnieku IT kompetences trūkums un/vai vēlme kaut ko mainīt, ja to nelieto vairākums, vai
nepieprasa normatīvā vide. Jaunu IT risinājumu ieviešana prasa no uzņēmumiem arī procesu izmaiņas, kas –
kā jebkuras pārmaiņas – sākotnēji ir neērtas.

LĪDZ 2024.GADAM PALIELINĀT KOKMATERIĀLU PIEGĀŽU ĶĒDES TRANSPORTA
PAVADDOKUMENTU ELEKTRONISKU APRITI VISMAZ 70% NO MEŽIZSTRĀDES APJOMA GADĀ
LATVIJĀ
• Ar 2022.gadu piedāvāt atbalstīt arī katru konkrētu uzņēmumu tirgū ar konsultāciju pakalpojumiem un
projektu vadību IT risinājumos savas kokmateriālu piegāžu ķēdes IS&T kompetences ietvaros, ja tāda
vēlme tiek izteikta no uzņēmuma puses.
• 2022.gadā sasniegt kokmateriālu piegāžu ķēdes transporta pavaddokumentu elektronisku apriti
vismaz 45% no mežizstrādes apjoma gadā Latvijā.
• KpDC pakalpojumu tarifus un to izmaiņas komunicēt tirgū vismaz 6 mēnešus iepriekš.
• Lai atbalstītu uzņēmumus e-dokumentu aprites ieviešanā, piedāvāt transporta loģistikas kompānijām
iepazīšanās tarifu 0 € līdz 2022 gada beigām.
• Lai noturētu klientiem pieņemamu pakalpojuma izmaksu līmeni, nav plānots veikt platformas DACE
sistēmas izmaiņas atsevišķu tās kopējās funkcionalitātes funkciju ierobežošanai.

PAPLAŠINĀT DACE FUNKCIONALITĀTI, LAI ATBALSTĪTU PILNĪBĀ KOKMATERIĀLU PLŪSMAS
BIZNESA PROCESU ĶĒDI MEŽSAIMNIECĪBĀ.
• Līdz 2022.gada 2.pusgadam izveidot funkcionalitāti, kas ietver lokālās instalācijas harvesteru datoru
sistēmā, nodrošinot StanForD 2010 failu automatizētu saņemšanu un nodošanu, bez operatora
iesaistes, izmantojot KpDC komunikācijas platformu.
• Ne vēlāk kā ar 2023.gadu nodrošināt StanForD 2010 failu pieejamību definētajiem adresātiem pēc
datos ietvertās informācijas.

KOKMATERIĀLU UZMĒRĪŠANAS DATU IEVADE, SAŅEMŠANA UN APSTRĀDE.
Kopš uzņēmuma dibināšanas pakalpojumu attīstība ir bijusi galvenokārt saistīta ar kokmateriālu uzmērīšanas
informācijas ieguvi no automātiskās uzmērīšanas iekārtām, manuālas uzmērīšanas sistēmu uzlabošanu un
izveide, kā arī iegūto datu apstrādi un aprēķinu algoritmu pielietošana. 2021.gadā ar Eiropas Savienības
Reģionālās attīstības fonda atbalstu SIA “Meža nozares kompetences centrs” projektā Nr. 1.2.1.1/18/A/004
“Jauni koksnes materiāli un tehnoloģijas” KpDC ir pabeidzis attēlu tehnoloģijās balstīta tehniskā risinājuma un
datu apstrādes informācijas sistēmas izstrādi “KpDC Frame”. Ir uzsākts pilotprojekts tehniskā risinājuma
īstenošanai. Apjomīgākais šādu – kokmateriālu uzmērīšanas datu ievades, saņemšanas un apstrādes –
pakalpojumu pasūtītājs ir VMF LATVIA, kas ir lielākais kokmateriālu uzmērīšanas pakalpojumu uzņēmums
Latvijā. KpDC plaši piedāvā minētos pakalpojumus visiem kokmateriālu uzmērīšanas veicējiem tirgū.

AR KOKMATERIĀLU UZMĒRĪŠANAS DATU IEVADES, SAŅEMŠANAS UN APSTRĀDES
PAKALPOJUMIEM ATBALSTĪT KOKMATERIĀLU UZMĒRĪŠANU VISMAZ 80% APJOMĀ NO
MEŽIZSTRĀDES APJOMA GADĀ LATVIJĀ.
• Nodrošināt kokmateriālu uzmērīšanas rezultātu automatizētu sagatavošanu 2 minūšu laikā pēc
nepieciešamo datu saņemšanas.
• Nodrošināt kokmateriālu uzmērīšanas rezultātu kvalitāti, kas ir atkarīga no KpDC darbības, skaits ik
mēnesi:
o ne vairāk kā 1,0% validācijā apturētu rezultātu,
o ne vairāk kā 0,2% anulētu rezultātu
• Vēlākais, līdz 2022.gada 2.pusgadam sākt piedāvāt pilnībā reorganizētu uzmērīšanas datu
ievadsistēmu pakalpojumu.

AR JAUNU TEHNOLOĢIJU IZMANTOŠANU PIEDALĪTIES KOKMATERIĀLU UZMĒRĪŠANAS IZMAKSU
SAMAZINĀŠANĀ TIRGUS DALĪBNIEKIEM.
• Uzsākt sniegt kokmateriālu uzmērīšanas datu apstrādes KpDC Frame pakalpojumu ne vēlāk kā
2022.gada septembrī, līdz 2024.gadam sasniedzot vismaz 1,0 miljonu kubikmetru apjomu gadā.
• Ar mērķi samazināt kokmateriālu uzmērīšana izmaksas, piesaistot publisku finansējumu, pilnībā
automatizēt KpDC Frame kokmateriālu tilpuma noteikšanas funkcionalitāti līdz 2025.gadam.

CITU PAKALPOJUMU ATTĪSTĪBA.

ATTĪSTĪT FUNKCIONALITĀTI, KAS ĻAUJ KOKMATERIĀLU PĀRDEVĒJIEM, BĀZĒJOTIES UZ
SASKAŅOTIEM MATRICAS DATIEM, IZVEIDOT RĒĶINU PAR PIEGĀDĀTAJIEM KOKMATERIĀLIEM.
• Līdz 2022.gada 2.pusgadam nodrošināt kokmateriālu cenu piesaisti matricai (pēc kokmateriālu
dimensiju, brāķu u.c. cenošanā saistošiem parametriem) un grupēto kopsummu pieejamību
kokmateriālu pārdevējam, dodot iespēju šos datus saņemt savās uzskaites informācijas sistēmās.
• Līdz 2023.gada 2.ceturksnim nodrošināt rēķinu izveidi un komunikāciju bez starpsistēmu datu
komunikācijas.

ATTĪSTĪT KOKMATERIĀLU TRANSPORTA PAKALPOJUMA RĒĶINA IZVEIDES FUNKCIONALITĀTI
• Sasniedzot kokmateriālu piegāžu ķēdes transporta pavaddokumentu elektronisku apriti vismaz 50%
no mežizstrādes apjoma gadā Latvijā, nekavējoties uzsākt funkcionalitātes izstrādi.

NODROŠINĀT, KA IS ARHITEKTŪRA UN RISINĀJUMI NEIETEKMĒ DATU KOMUNIKĀCIJAS
PLATFORMAS IEVAINOJAMĪBU UN TO APSTIPRINĀT AR DROŠĪBAS TESTIEM .
• Turpināt attīstīt biznesa inteliģences (BI) risinājumus, nodrošinot arī atskaišu vai kopsavilkumu
rezultātu datu eksportu.

DARBĪBAS MĒROGS UN REZULTĀTS.

• nodrošināt klientu skaita pieaugumu vismaz +10% gadā, sasniedzot 180 līdz 2024.
• nodrošināt sniegto pakalpojumu kopējās vērtības pieaugumu vismaz +10% gadā.
• ar efektīvu darbību un kvalitatīviem – nozares uzņēmumu digitalizāciju atbalstošiem – IKT pakalpojumiem nodrošināt peļņu tālākai pakalpojumu attīstībai.