Aktuālais

Meža nozare kategoriski noraida “NRA” apgalvojumus un apliecina: Latvijas koksnes uzmērīšanas sistēma ir neatkarīga un uzticama

Meža nozares organizācijas – Latvijas Kokrūpnieku federācija, Latvijas Meža īpašnieku biedrība un AS “Latvijas valsts meži” – kategoriski noraida laikraksta “Neatkarīgā Rīta Avīze” 2. decembra žurnālista Rituma Rozenberga rakstā pausto uzbrukumu neatkarīgai Latvijas koksnes uzmērīšanas sistēmai.

Dalība kokmateriālu uzmērīšanas sistēmā ir balstīta uz brīvprātības principu. SIA “VMF Latvia” nodrošina ikvienam pieejamu, efektīvu un normatīvajā vidē noteiktu, neatkarīgu kokmateriālu uzmērīšanas pakalpojumu, ko kokmateriālu tirgus dalībnieki ir izvēlējušies, lai uzmērītu ap 90% no Latvijā pārdotajiem apaļajiem kokmateriālam. Tas spilgti apliecina Latvijas meža īpašnieku (pārdevēju) un kokmateriālu pārstrādātāju (pircēju) uzticību sistēmai.

Latvijas meža nozare ir izveidojusi no koksnes pircējiem un pārdevējiem neatkarīgu kokmateriālu apjoma uzmērīšanas, kvalitātes novērtēšanas un koksnes plūsmas uzskaites sistēmu, kurā ikvienam kokmateriālu pircējam un pārdevējam ir garantēta absolūta uzticamība un pārliecība par to, ka koksnes uzmērījums ir objektīvs, maksimāli precīzs un, vissvarīgākais, tas ir pilnībā neatkarīgs un nekādā veidā nevar tikt ietekmēts ne no pircēja, ne pārdevēja puses.

Laikrakstā paustie apgalvojumi ir nepatiesi – šī kokmateriālu uzmērīšanas sistēma nekādā veidā nav ietekmējama no ārvalstu puses un tā pieder Latvijas uzņēmējiem – koksnes pircējiem un koksnes pārdevējiem.

SIA “VMF Latvia” ir akreditēta valsts aģentūrā “Latvijas Nacionālais akreditācijas birojs” (LATAK), kas ir Ekonomikas ministrijas pārraudzībā esoša valsts pārvaldes iestāde un kopš 1994. gada ir Latvijas nacionālā akreditācijas institūcija. Atbilstoši akreditācijai, SIA “VMF LATVIA” ir kompetenta veikt apaļo kokmateriālu uzmērīšanu atbilstoši LVS EN ISO/IEC 17025:2017 standartam un Ministru kabineta noteikumiem Nr.744 “Noteikumi par koku un apaļo kokmateriālu uzskaiti” reglamentētajā sfērā, atbilstoši Latvijas nacionālam standartam LVS 82:2020 “Apaļo kokmateriālu uzmērīšana”.

Kategoriski noraidām jebkādus uzbrukumus arī koksnes uzmērīšanas sistēmas padomei, kurā uzņēmumi sistēmas uzraudzībai ir deleģējuši savus pārstāvjus. Andris Balodis pārstāv AS “Latvijas valsts meži” un koksnes pārdevējus, Inesis Ārgalis un Aldis Strankaļs pārstāv kokrūpniecību – koksnes pircējus, Mārtiņš Gaigals atbild par stratēģijas izstrādi, aktualizēšanu un īstenošanu, savukārt padomes priekšsēdētājs Claes Anders Rixon pārnes Skandināvijas valstu ilggadējo pieredzi tirgus un koksnes uzmērīšanas caurskatāmības nodrošināšanā.

Uzņēmumu SIA “VMF Latvia” un SIA “Koksnes plūsmas datu centrs” pārvaldība tiek nodrošināta atbilstoši Latvijas Republikas normatīvajam regulējumam un labākajai korporatīvās pārvaldības praksei.

Informācija par SIA “VMF Latvia” pārvaldību atrodama vietnē www.vmf.lv. SIA “VMF Latvia” ir meža nozari strukturējošs, neatkarīgus un ilgtspējīgi pieejamus pakalpojumus sniedzošs komersants, ko pārvalda kokmateriālu pircēji un pārdevēji Baltijas valstu reģionā. Uzņēmuma vīzija – būt efektīvākajam, kokmateriālu pircējus un pārdevējus atbalstošam, uzticamam uzņēmumam Baltijas valstu reģionā kokmateriālu apjoma uzmērīšanas, kvalitātes novērtēšanas un koksnes plūsmas uzskaites pakalpojumu sniegšanā.

SAŅEMTS ISO/IEC 27001:2013

SIA Koksnes plūsmas Datu Centrs ir ieviesis, uztur un nepārtraukti pilnveido koksnes plūsmas datu apstrādi, uzturēšanu un pieejamības pārvaldības sistēmu, atbilstoši ISO 27001 standarta prasībām, ievērojot arī nozares reglamentējošos normatīvos aktus.
14.aprili 2022. gadā uzņēmuma datu pārvaldības sistēmu sertificēja (sertifikāts nr. LV007751 ISO/IEC 27001:2013), kas turpina apliecināt visiem sadarbības partneriem , ka KpDC ir drošs un uzticams sadarbības partneris.

Grupveida uzmērīšanas automatizācijas iespējas

SIA “Koksnes plūsmas datu centrs” ir sadarbības partneris SIA “Meža nozares kompetences centrs” projektā Nr. 1.2.1.1/18/A/004 “Jauni koksnes materiāli un tehnoloģijas”.

Kompetences centra mērķis ir atbalstīt meža nozarē aktuālus pētījumus atbilstoši definētajiem pētniecības virzieniem, attīstot jaunus produktus un tehnoloģijas nozarē un ieviešot tās ražošanā, tādējādi veicinot pētniecības un rūpniecības sektora sadarbību, kā arī nozares komersantu konkurētspējas paaugstināšanu.

Pētījuma mērķis

Izstrādāt tehnisko risinājumu, tai skaitā informācijas sistēmas funkcionalitāti, automatizētai apaļo kokmateriālu grupveida uzmērīšanas parametru noteikšanai, tādējādi paaugstinot grupveida uzmērīšanas efektivitāti un samazinot cilvēcisko kļūdu iespējamību.

Pētījuma apraksts

Mūsdienu biznesa vide prasa attīstīt, modernizēt un, galvenokārt, automatizēt apaļo kokmateriālu uzmērīšanu. Lai apaļo kokmateriālu uzmērīšanas automatizācija sniegtu vēlamos rezultātus, tai ir jābalstās uz pietiekamas izpētes bāzi. Šobrīd, runājot par apaļo kokmateriālu uzmērīšanu, īpaši grupveida uzmērīšanas automatizāciju, aktuāli Latvijā ir ar to saistīto dažādo parametru automatizētu noteikšanu, tai skaitā arī mizas aprēķinu algoritmi. Tādēļ, kā meža nozari atbalstošs uzņēmums, Koksnes plūsmas datu centrs, pildot savu misiju – koksnes plūsmas dalībnieku atbalstam piedalās vienota un racionāla kokmateriālu uzmērīšanas pakalpojuma sniegšanā, attīstot apaļo kokmateriālu grupveida uzmērīšanas automatizāciju, izstrādājot jaunu sistēmu, kas izmantojot attēlu attālinātās ieguves un, apstrādes tehnoloģijas spēs veikt dažādu grupveida uzmērīšanai nepieciešamu raksturlielumu novērtēšanu. Automatizēta grupveida uzmērīšanas parametru nolasīšana ļaus kāpināt uzmērīšanas efektivitāti un samazināt cilvēcisko kļūdu iespējamību.

Pētījuma rezultāts

Jaunās grupveida uzmērīšanas informācijas sistēmas testēšanas rezultātu apkopojums. Ir pierādīts, ka risinājums apaļo kokmateriālu grupveida uzmērīšanā lietoto lielumu attālinātai uzmērīšanai sniedz atbilstošas precizitātes rezultātus un ir izstrādātas procedūras, lai produktu pilnvērtīgi piedāvātu tirgū.

Lasīt vairāk…

Aktualitātes:

  1. Pārskats par paveikto projektā (01.04.2019 – 30.06.2019)
  2. Pārskats par paveikto projektā (01.07.2019 – 30.09.2019)
  3. Pārskats par paveikto projektā (01.10.2019 – 31.12.2019)
  4. Pārskats par paveikto projektā (01.01.2020 – 31.03.2020)
  5. Pārskats par paveikto projektā (31.03.2020 – 30.06.2020)
  6. Pārskats par paveikto projektā (01.07.2020 – 30.09.2020)
  7. Pārskats par paveikto projektā (01.10.2020 – 28.12.2020)
  8. Pārskats par paveikto projektā (01.01.2021 – 31.03.2021)

08.06.2020.

Latvijas kokmateriālu pircēju un pārdevēju biedrības ir atvērtas un to mērķis ir solidāri pārstāvēt, aizsargāt kokmateriālu pircēju un pārdevēju tiesības un intereses; ar savu darbību veicināt neatkarīgas, vienotas, kvalitatīvas un precīzas mežsaimniecības un kokrūpniecības produkcijas uzmērīšanas, vērtēšanas un uzskaites sistēmas pilnveidošanu, kā arī tehnoloģisko iekārtu metroloģijas sistēmas attīstību Baltijā.
Biedrības kopā un līdzvērtīgi – meža nozares uzņēmumu konkurētspējas palielināšanas atbalsta nolūkā – vada kopīgus izmaiņu procesus kokmateriālu plūsmas efektivitātes palielināšanai, ar SIA “Latvijas kokmateriālu uzskaites un uzmērīšanas vadība” palīdzību attīstot kokmateriālu uzskaites un uzmērīšanas efektīvu pakalpojumu pieejamību visas nozares uzņēmumiem.
Šim nolūkam ir izveidoti SIA “VMF LATVIA” – meža nozari strukturējošs – neatkarīgus un ilgtspējīgi pieejamus pakalpojumus sniedzošs komersants un SIA “Koksnes plūsmas datu centrs” – ar efektīvu visas kokmateriālu piegāžu ķēdes procesu un informācijas apriti un meža nozares datu drošu pārvaldību atbalstošs komersants.
Minēto uzņēmumu pārvaldei un darbiniekiem konsekventi tiek uzturētas augstas lojalitātes prasības un pieprasīta uzvedība, kas nekaitē uzņēmumu reputācijai. Tāpat minētie uzņēmumi rīkojas, lai pārvalde un darbinieki netiktu pakļauti nevajadzīgai ārējai ietekmei vai spiedienam, kas var ietekmēt viņu godīgumu.
Ņemot vērā minēto komersantu sistēmisko, visu nozari strukturējošo misiju, kā arī normatīvajā vidē precīzi no saimnieciskās darbības nodalītās padomes locekļu kompetences, personas darbība vairāku uzņēmumu pārvaldē pati par sevi netiek uzskatīta par interešu konfliktu.

KOKSNES PLŪSMAS DATU CENTRA SEMINĀRS 28.02.2020

Prezentācijas: