Aktuālais

SAŅEMTS ISO/IEC 27001:2013

SIA Koksnes plūsmas Datu Centrs ir ieviesis, uztur un nepārtraukti pilnveido koksnes plūsmas datu apstrādi, uzturēšanu un pieejamības pārvaldības sistēmu, atbilstoši ISO 27001 standarta prasībām, ievērojot arī nozares reglamentējošos normatīvos aktus.
14.aprili 2022. gadā uzņēmuma datu pārvaldības sistēmu sertificēja (sertifikāts nr. LV007751 ISO/IEC 27001:2013), kas turpina apliecināt visiem sadarbības partneriem , ka KpDC ir drošs un uzticams sadarbības partneris.

Grupveida uzmērīšanas automatizācijas iespējas

SIA “Koksnes plūsmas datu centrs” ir sadarbības partneris SIA “Meža nozares kompetences centrs” projektā Nr. 1.2.1.1/18/A/004 “Jauni koksnes materiāli un tehnoloģijas”.

Kompetences centra mērķis ir atbalstīt meža nozarē aktuālus pētījumus atbilstoši definētajiem pētniecības virzieniem, attīstot jaunus produktus un tehnoloģijas nozarē un ieviešot tās ražošanā, tādējādi veicinot pētniecības un rūpniecības sektora sadarbību, kā arī nozares komersantu konkurētspējas paaugstināšanu.

Pētījuma mērķis

Izstrādāt tehnisko risinājumu, tai skaitā informācijas sistēmas funkcionalitāti, automatizētai apaļo kokmateriālu grupveida uzmērīšanas parametru noteikšanai, tādējādi paaugstinot grupveida uzmērīšanas efektivitāti un samazinot cilvēcisko kļūdu iespējamību.

Pētījuma apraksts

Mūsdienu biznesa vide prasa attīstīt, modernizēt un, galvenokārt, automatizēt apaļo kokmateriālu uzmērīšanu. Lai apaļo kokmateriālu uzmērīšanas automatizācija sniegtu vēlamos rezultātus, tai ir jābalstās uz pietiekamas izpētes bāzi. Šobrīd, runājot par apaļo kokmateriālu uzmērīšanu, īpaši grupveida uzmērīšanas automatizāciju, aktuāli Latvijā ir ar to saistīto dažādo parametru automatizētu noteikšanu, tai skaitā arī mizas aprēķinu algoritmi. Tādēļ, kā meža nozari atbalstošs uzņēmums, Koksnes plūsmas datu centrs, pildot savu misiju – koksnes plūsmas dalībnieku atbalstam piedalās vienota un racionāla kokmateriālu uzmērīšanas pakalpojuma sniegšanā, attīstot apaļo kokmateriālu grupveida uzmērīšanas automatizāciju, izstrādājot jaunu sistēmu, kas izmantojot attēlu attālinātās ieguves un, apstrādes tehnoloģijas spēs veikt dažādu grupveida uzmērīšanai nepieciešamu raksturlielumu novērtēšanu. Automatizēta grupveida uzmērīšanas parametru nolasīšana ļaus kāpināt uzmērīšanas efektivitāti un samazināt cilvēcisko kļūdu iespējamību.

Pētījuma rezultāts

Jaunās grupveida uzmērīšanas informācijas sistēmas testēšanas rezultātu apkopojums. Ir pierādīts, ka risinājums apaļo kokmateriālu grupveida uzmērīšanā lietoto lielumu attālinātai uzmērīšanai sniedz atbilstošas precizitātes rezultātus un ir izstrādātas procedūras, lai produktu pilnvērtīgi piedāvātu tirgū.

Lasīt vairāk…

Aktualitātes:

  1. Pārskats par paveikto projektā (01.04.2019 – 30.06.2019)
  2. Pārskats par paveikto projektā (01.07.2019 – 30.09.2019)
  3. Pārskats par paveikto projektā (01.10.2019 – 31.12.2019)
  4. Pārskats par paveikto projektā (01.01.2020 – 31.03.2020)
  5. Pārskats par paveikto projektā (31.03.2020 – 30.06.2020)
  6. Pārskats par paveikto projektā (01.07.2020 – 30.09.2020)
  7. Pārskats par paveikto projektā (01.10.2020 – 28.12.2020)
  8. Pārskats par paveikto projektā (01.01.2021 – 31.03.2021)

08.06.2020.

Latvijas kokmateriālu pircēju un pārdevēju biedrības ir atvērtas un to mērķis ir solidāri pārstāvēt, aizsargāt kokmateriālu pircēju un pārdevēju tiesības un intereses; ar savu darbību veicināt neatkarīgas, vienotas, kvalitatīvas un precīzas mežsaimniecības un kokrūpniecības produkcijas uzmērīšanas, vērtēšanas un uzskaites sistēmas pilnveidošanu, kā arī tehnoloģisko iekārtu metroloģijas sistēmas attīstību Baltijā.
Biedrības kopā un līdzvērtīgi – meža nozares uzņēmumu konkurētspējas palielināšanas atbalsta nolūkā – vada kopīgus izmaiņu procesus kokmateriālu plūsmas efektivitātes palielināšanai, ar SIA “Latvijas kokmateriālu uzskaites un uzmērīšanas vadība” palīdzību attīstot kokmateriālu uzskaites un uzmērīšanas efektīvu pakalpojumu pieejamību visas nozares uzņēmumiem.
Šim nolūkam ir izveidoti SIA “VMF LATVIA” – meža nozari strukturējošs – neatkarīgus un ilgtspējīgi pieejamus pakalpojumus sniedzošs komersants un SIA “Koksnes plūsmas datu centrs” – ar efektīvu visas kokmateriālu piegāžu ķēdes procesu un informācijas apriti un meža nozares datu drošu pārvaldību atbalstošs komersants.
Minēto uzņēmumu pārvaldei un darbiniekiem konsekventi tiek uzturētas augstas lojalitātes prasības un pieprasīta uzvedība, kas nekaitē uzņēmumu reputācijai. Tāpat minētie uzņēmumi rīkojas, lai pārvalde un darbinieki netiktu pakļauti nevajadzīgai ārējai ietekmei vai spiedienam, kas var ietekmēt viņu godīgumu.
Ņemot vērā minēto komersantu sistēmisko, visu nozari strukturējošo misiju, kā arī normatīvajā vidē precīzi no saimnieciskās darbības nodalītās padomes locekļu kompetences, personas darbība vairāku uzņēmumu pārvaldē pati par sevi netiek uzskatīta par interešu konfliktu.

KOKSNES PLŪSMAS DATU CENTRA SEMINĀRS 28.02.2020

Prezentācijas: